Bertha Dudde, br. 5515, 24 Listopad 1961

Ja želim prebivati u vama:… Zato vaše srce treba biti tako uređeno, da se Ja mogu unutra zadržati, a Ja mogu prebivati jedino gdje je prethodno sve bezbožno (grješno) bilo uklonjeno, Ja mogu biti jedino u hramu Ljubavi, u posudi koja je dostojna Mene Osobno unutra skloniti. A to zahtijeva vrlo mnogo rada na sebisamome, da se srce oblikujetako da Ja mogu unutra prebivati… jer gdje je jedna nečistoća bila odstranjena, već se iznova rasprostire druga, i mora se raditi neumorno, dok se srce ne uresi vrlinama, koje Mi sada dozvoljavaju da unutra uzmem prebivalište… Ja sam pun Ljubavi i strpljenja, stoga i vi morate biti takvi; Ja sam blag i miroljubiv preko svake mjere, pa tako i vi trebate nastojati postati Meni nalik; Ja sam pun obzira i razumijevanja za sve slabe i očekujem od vas isto, čak i ako ne postignete stupanj, koji vas još na Zemlji oblikuje u Božansko biće. Ja opraštam onima koji su Me uvrijedili, i nagrađujem ih darovima milosti svake vrste, pa tako ni vi ne trebate bližnjemu zlopamtiti nepravdu, vi trebate spokojno i blagonaklono susretati one koji su vas povrijedili, trebate im pružiti Ljubav, te tako i njihovu Ljubav nastojati pridobiti…Vi trebate stalno uzimati za primjer Moje ponašanje na Zemlji, jer Sam se Ja kao čovjek morao boriti sa istim otporima, a ipak sam ostao Pobjednik, jer Mi je Ljubav dala snagu, koju i vi u svako doba možete dobiti, samo ako dajete mnogo Ljubavi. Jedno tako pročišćeno srce, uskoro će postati svjesno Koga sklanja u sebi, budući me Ljubav vrlo snažno privlači, Ljubav krasi njegovo srce, i pored toga ne može opstati ništa, što bi moglo spriječiti moje prisustvo. I vi ne smijete suditi… Vi to trebate Meni prepustiti, i Ja ću uistinu pravedno suditi, no ipak drugačije nego vi, jer i ono što Mi je još daleko Ja Ljubim, i želim jednom osvojiti. Pokušajte živjeti prema Mojemu primjeru na Zemlji, i nastojanje će vam biti nagrađeno… Jer tko ozbiljno želi, njemu dolazi i Moja snaga u punoj mjeri, kako bi svoju voljumogao i ostvariti. Tko ozbiljno teži prema unutarnjem savršenstvu,  on će ga doseći, budući će Me kao svog Pomagača uskoro u sebi osjetiti, a zajedno sa Mnom će mu sve biti lako, pa i postići stupanj zrelosti, koji treba biti nastojanje i cilj sviju vas. Vaše srce će Mi postati i ostati prebivalište, i Ja ću vam Osobno biti prisutan za svu vječnost.

AMEN