Pomoću smjernica koje su dane čovjeku kroz Božanske zapovijedi, on također može u svako doba vršiti duhovnu kontrolu nad svojim mislima, riječima i postupcima. A ovo je nužno, želi li on stalno napredovati u svome razvoju, budući on vrlo lako može zapasti u pogrešku da postane besposlen, i da zanemari rad na svojoj duši, čim on vjeruje da živi u skladu sa Božjom voljom. Onda uvijek postoji opasnost od zastoja, koju on vrlo lako može odvratiti, čim na sebi sprovodi strogu samokritiku i polaže račun nad svakom misli, svakom riječi i svakim djelom, da li su oni dobri, odnosno, odgovaraju li Božjim zapovijedima, koje zahtijevaju jedino Ljubav. Jer, Božji protivnik se ne odmara, on nastoji ostvariti utjecaj na dušu, na ljudsku volju, sve do posljednjeg trena. I stoga čovjek nije nikada izvan opasnosti da mu potpadne, ako on nije oprezan, i ne uzima uvijek Božje zapovijedi za nit vodilju njegovog načina života. Samospoznaja je prva, želi li čovjek iz temelja promijeniti svoju dušu, jer on će jedino onda stremiti poboljšanju, promjeni na bolje, ako on u sebi opazi nedostatke. On treba u svoj poniznosti moliti Boga za milost spoznaje sebe samoga, on se treba često postaviti pred ogledalo svoje duše i suprotstaviti svemu nečistome, on se treba vježbati u blagosti, miroljubivosti, strpljivosti i milosrđu, on treba služiti u Ljubavi i ne biti ohola duha, onda će mu također prići i snaga da prepozna svoje pogreške, te da ih ukloni. Jer, čovjek ne može ništa bez Božje potpore, njegova volja i njegova snaga su preslabi, ako oni ne doživljavaju snaženje kroz Božansku Ljubav. Ali, čovjek treba namaknuti volju, da sebe učini dostojnim Božanske Ljubavne snage. I stoga on treba raditi na sebi, i stalno promišljati o svojim pogreškama i slabostima, jedino onda ih on može ukloniti, budući mu sa dobrom voljom prilazi i snaga da se izbori protiv njih. Božanske zapovijedi zahtijevaju jedino Ljubav, i zato je lako provjeriti u kojoj mjeri razmišljanje, govorenje i djelovanje odgovaraju Ljubavi za Boga i za bližnjega. A, ako se postavi ovo mjerilo, čovjek sprovodi strogu kritiku na sebi, on neće biti nemaran u svome radu na duši, on će se boriti i moliti, i kroz to također doći u posjed milosti, on će se uvijek iznova povezivati s Bogom kroz svoju molitvu, i sazrijeti u svojoj duši. Jer, on tada svjesno živi svoj zemaljski život, nastoji se oblikovati prema Božjoj volji… on uzima za nit vodilju Božje zapovijedi, i stoga postupa prema Njegovoj Riječi… i on više nikada neće zastati u stagnaciji, nego će neprestano ići putem višeg razvoja, dok ne dosegne cilj… sjedinjenje s Bogom… što se može postići jedino ako se čovjek promijeni u Ljubav, ako se uskladi sa Bićem vječne Ljubavi, Koje je nadasve savršeno, i ako on stoga nastoji biti savršen.

AMEN