Svi vi možete zadobiti Moje oproštenje vaših grijeha samo ako za tim iskreno žudite i zaputite se stazom do Mene u Isusu Kistu, Koji je umro na Križu za sve vaše grijehe (Izaija 53). Ja Sam do Križa nosio jedan ogroman teret grijeha, jer Ja Sam nosio grijehe cijele ljudske rase, prošle, sadašnje i buduće… On se sastojao od prvobitnog grijeha čovječanstva baš kao i svih grijeha koje je svaka pojedinačna osoba počinila na Zemlji… Ja Sam uzeo na Svoja ramena svu krivnju i hodao sa njom do Križa… I bez obzira koliko težak bio grijeh, Ja Sam ga uzeo na Sebe budući Sam vas želio iskupiti od vaše svake krivnje, Ja Sam želio obnoviti vašu čistoću srca koja vam jedina omogućuje iznova Mi pristupiti i dozvoljava vam gledati Me licem u lice.

Ja Sam vas želio očistiti od sve vaše krivnje, Ja Sam želio platiti pokoru za sve grijehe koji su vas pritiskali i držali vas neopozivo razdvojenima od Mene, budući Ja ne mogu Sebe ujediniti sa grijehom… Iz ovog razloga Ja Sam iskupio svu krivnju kroz Moj čin Spasenja ali Ja zahtjevam vlastitu volju svake osobe da postane iskupljen. Posljedično tome, svako ljudsko biće mora prepoznati njegovu krivnju grijeha, koja ga drži daleko udaljenim od Mene, i on Mi mora apelirati za oproštenje njegove krivnje… Jer bez njegove vlastite ispovijedi njegove krivnje i zamolbe za opraštanjem on neće priznati žrtvu na Križu od strane čovjeka Isusa i njegova krivnja grijeha ne može biti oproštena.

Otud vi morate željeti postati iskupljeni i sa ovom voljom doći k Meni u Isusu Kristu i apelirati Mi za vaše izbavljenje… Onda ćete biti oslobođeni od sve krivnje, od slabosti i ropstva u kojem vas je Moj protivnik držao tijekom jednog beskonačno dugog vremena… Vi ćete biti oslobođeni od tame, jer Kristovo svjetlo će vas osvijetliti, Ljubav će biti zapaljena u vama i rasplamsati se u blistavi plamen, jer onaj (Sotona) kojem nedostaje sve ljubavi više nema kontrolu nad vama, i Onaj Koji je Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16) je došao k vama i pušta da Njegovo svjetlo zasja u vašim srcima budući su ona postala čista, budući je Isus Krist okajao za grijeh i vaše je srce postalo ‘Božji hram’ (1 Korinćanima 3:16, 17; 2 Korinćanima 6:16) čim vi živite u Ljubavi… I jednom kada ste iskupljeni od sve krivnje kroz Isusa Krista, vi ćete također živjeti život Ljubavi sukladno Njegovoj volji i Ja se mogu nastaniti u vašim srcima, koja ste vi pripremili kao hram za Mene kroz vašu Ljubav…

Ali najprije ste vi morali neizbježno postići i primiti oproštenje vaših grijeha. Iskrena žudnja za time će također garantirati kompletno oproštenje, jer Isus Krist čuje svaki povik koji Mu se podiže iz srca opterećenog krivnjom… Ja vas čujem i radosno udovoljavam vašoj žudnji, Ja otklanjam vaš grijeh i privlačim vas k Mojem srcu, budući vi sada pripadate iskupljenima za koje Sam prolio Moju krv na Zemlji. Ja jedino potrebujem vaše priznavanje krivnje a to nije teško, jer svi vi znate da ste slaba i bijedna stvorenja koja i dalje žive u ropstvu i duhovnoj tami sve dok ne pronađu spasenje kroz Ljubav Isusa Krista, u Kojem Sam Ja utjelovio Sebe na Zemlji.

Isus, čovjek, je toliko ljubio bližnja ljudska bića da je On želio Sebe žrtvovati za grijehe svakog ljudskog bića, On je želio iskupiti grijehe kako bi iznova otvorio stazu do Oca, Koji je boravio u Njemu… Njegova je Ljubav bila tako velika da je On želio pomoći svakoj osobi da postigne blaženstvo, koje se može pronaći jedino sa Ocem… i Njegova Ljubav Ga je nagnala da uzme na Sebe najgorču patnju i umiranje kako bi okajao za grijeh koji je bio stvorio jedan nepremostivi jaz između Mene i bića i koji je najprije trebao biti premošćen, i to je bilo učinjeno od strane Isusa Krista kroz čin Spasenja i Njegovu neizmjernu Ljubav. On je uspostavio vezu između ljudske rase i Mene Osobno, On im je pomogao da dosegnu Oca i prolio Njegovu krv na Križu za sve grijehe tako da svi ljudi mogu postati blaženi…

Prema tome vi bi trebali iskreno žudjeti biti oslobođeni od vaše krivnje grijeha, prepoznati i priznati vašu krivnju, nisiti ju do Križa i zazvati Božanskog Iskupitelja Isusa Krista za oproštenje. I vi ćete biti sposobni ući u kraljevstvo svjetla u pročišćenom stanju kada je vaš život na Zemlji gotov… vi ćete hodati stazu sa Mnom, do Oca, koju je Isus Krist hodao ispred vas, koja je bila otvorena od strane Njegove Ljubavi i kojom se mora zaputiti svatko tko želi postati blaženo sretan.

AMEN