Sve što vam mogu reći je da ćete vi jedino steći snažnu i nepokolebljivu vjeru kroz život Ljubavi, jer Ljubav vas sjedinjuje sa Mnom i naknadno će vas uvjeriti u Moju snagu koja je na vašem raspolaganju na korištenje u skladu sa vašom voljom. I time vi ste neprestano opominjani od strane Mene da sebe oblikujete u Ljubav tako da ćete još jednom prilagoditi vašu prirodu Mojoj, onda će vam se također povratiti sve vaše sposobnosti, koje su samo pokopane unutar vas i čekaju da nanovo izbiju, zavisno o stupnju Ljubavi kojeg vi razvijete… Međutim, ako iskoristite Moju snagu u vjeri da vam ova Moja snaga dopušta da se uhvatite u koštac sa svime (Filipljanima 4:13) onda je vaš stupanj zrelosti već visok, i onda postaje očigledno što možete postići, jer Ja vam ne niječem Moju snagu… naposlijetku, Ja vam želim dati sve tako da vam pomognem postati savršenima i sažaljevam se na vas u vašoj slabosti. Pri svemu tome, Ja ne mogu raditi u vama protivno Mojem vječnom redu… Ovo djelovanje jednostavno zahtjeva živu vjeru koja jedino oživljava kroz Ljubav. I to je vjera koja vam je potrebna da bi se nosili sa snažnim napadima posljednje borbe, jer jedino onda ćete vi dokazati da li vi podupirete Mene ili otpadate kada ste postavljeni pod pritisak…

Pa ipak, Ja ću se pobrinuti da će se Moji Vlastiti uzdati u Mene, da će njihova snaga vjere nastaviti rasti, da će oni biti u stanju crpsti snagu od Mene, Koji ću im biti tako blizu da Me oni mogu osjetiti i više ništa ne čine bez Moje poduke… I onda će snaga vjere sebe otkriti… oni će primiti što potrebuju, bila to zemaljska hrana koja im je zanijekana od strane neprijateljskih sila… ili bila to Moja Riječ koja će ih osnažiti izobilno. Onda će njihova vjera biti dovoljno snažna da Me ispovijedaju pred svijetom (Matej 10:32, 33)… i time će oni također sebe dokazati u posljednjoj vjerskoj borbi (Knjižica br. 48), tako da će oni pripadati stadu onih koji će biti odnešeni (1 Solunjanima 4:16, 17; Knjižica br. 43), koji vjeruju da je sve moguće što dokazuje Moje postojanje. To je zašto oni nisu zapanjeni sa postupkom uznešenja, jer njihova vjera prihvaća sve što nadilazi zakon prirode, što je čudesno, i time također Novu Zemlju sa svim njezinim tvorevinama koje nisu postojale na staroj Zemlji, čija veličanstvenost i slava su neuporedivi.

Otud Ja imam velika očekivanja od onih koji žele biti Moji Vlastiti: uz pomoć Moje Riječi oni će i dalje trebati ojačati njihovu vjeru do točke koja im omogućava da stoje čvrsto, jer nikada prije se borba poput ove nije vodila na Zemlji, i biti će potrebno mnogo snage da bi se ona izdržala… Ali Ja vam želim pomoći tako što vam Osobno govorim i otkrivam Moju beskrajnu Ljubav koja jedino traži privući vaše uzvraćanje kako bi vam osigurao snagu da ostanete postojani. I nagrada koju vam obećajem zauzvrat će biti život u raju Nove Zemlje (Knjižica br. 42), život u zajedništvu sa Mnom, Koji mogu uvijek biti prisutan gdje Ljubav postoji budući jedino Ljubav može biti temelj žive vjere… To je zašto će prva i posljednja zapovijed uvijek biti ‘Ljubite Boga iznad svega drugoga i vašeg bližnjega kao sebe samoga…’ (Matej 22:36-40) Onda vi ispunjavate vaš zemaljski zadatak i jednog dana ćete biti u stanju ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva, i vi ćete biti sposobni ugledati Boga.

AMEN