I opet i iznova vas se podsjeća da živite život Ljubavi. Jer Ljubav je snaga koja vas iskupljuje, Ljubav je staza koja vodi ka Meni, Ljubav je Moj  temeljni element, i prema tome svatko tko živi u Ljubavi je intimno povezan sa Mnom, budući on neizbježno privlači Mene, Koji jesam Sama Ljubav, blizu sebi… Ali što znači živjeti život Ljubavi u skladu sa Mojom voljom?…

Vi trebate promijeniti vašu sebičnu ljubav, koja je vaša priroda na početku vašeg utjelovljenja kao ljudsko biće, u nesebičnu Ljubav spram bližnjega, to jest, vi trebate promjeniti zahtjevnu, što hoće posjedovati Ljubav u nesebičnu, koja daje, koja želi ugoditi Ljubav, koja se jedina može nazvati ‘Božanskom Ljubavlju’. Jer Moj je neprijatelj znao kako promijeniti ovu Božansku ljubav unutar vas u protivno, kako usaditi žudnju za anti-božanske stvari, on je znao kako potaknuti čežnje u vama ljudima koje vi nastojite ispuniti; on je spustio sebičnu ljubav u vaše srce, i vi ju trebate pokušati ponovno promijeniti tijekom vremena vašeg zemaljskog života u božansku, nesebičnu Ljubav.

I stoga vi trebate prakticirati nesebičnu Ljubav spram bližnjega; vi trebate manje misliti o vama samima i namjesto toga se osobno zainteresirati za sudbinu vašeg bližnjega… Vi trebate učiniti ljude sretnima i zračiti iskrenu Ljubav, jer jedino Ljubav je Božanska; Ljubav je ta koja nas ponovno povezuje u vremenu i vječnosti. Iz ovog razloga ljudska pažnja treba biti opetovano skrenuta na njihov zemaljski zadatak oblikovanja sebe samih u Ljubav; opet i iznova njih treba podsjetiti na Moje zapovijedi Ljubavi, i istovremeno njih treba obavijestiti o učinku kojeg život Ljubavi ima na dušu ljudskog bića, njima također treba biti dan razlog zašto Ja zahtjevam Ljubav od ljudi… treba im biti objašnjeno da su oni pali u bezdan budući su odbacili Moju Ljubav, budući su napustili Moj red, budući su sebe postavili izvan dotoka Moje ljubavi i tako su također preokrenuli svoju prirodu u suprotno. Ljudi moraju biti podučeni o činjenici kako snaga Ljubavi također garantira ‘život’, dok je bez Ljubavi biće mrtvo iako ono živi iluzoran život kao ljudsko biće… Oni trebaju znati kako žive na Zemlji da bi za sebe postigli vječni život, i da vječni život također zahtjeva stupanj Ljubavi koji potrebuje svjesnu borbu protiv sebične ljubavi. Ljudsko biće treba znati kako ‘Ljubav’ koju Ja želim treba uvijek jedino biti shvaćena kao nesebična, davajuća i želi-ugoditi Ljubav. I ako on sada nastoji promijeniti njegovu prirodu u Ljubav on će također uskoro doživjeti učinkovitost Božanske Ljubavi… on će naučiti razumjeti sve, on će postati prosvjetljen, on će izroniti iz duhovne tame, on će doći do ‘razumijevanja’, on će biti prožet od strane Mojeg duha i biti sposoban podučavati, jer njegova unutarnja realizacija će mu dati sposobnost prenijeti ga na bližnja ljudska bića, premda će on, također, najprije morati postići ovo prosvjetljeno duhovno stanje usljed djela ljubavi kako bi za njega prikupio razumijevanje… kako bi dostavljeno znanje prepoznao kao Istinu.

Ljubav mora rezultirati u jasnom duhovnom stanju, inače će ispunjenje Moje zapovijedi Ljubavi biti jedino uvijek simulirano pomoću riječi ali će se dokaz sebe zakazati materijalizirati. Ljubav dolazi prvo, ljubav je Božanska, Ljubav je vatra koja će neopozivo također zračiti svjetlo… Time mudrost treba biti prepoznata gdje se prakticira istinska Ljubav, tako da je čovjekovo razmišljanje ispravno, tako da je unutarnje svjetlo zapaljeno unutar njega i onda će on također govoriti sa mudrošću, budući duh u njemu sebe izražava, budući Sam Ja sposoban govoriti kroz Njega Osobno i Moje Riječi su doista svjetlo i život i osiguravaju dokaz najdubokoumnije mudrosti. I time učinak života Ljubavi mora biti prepoznatljiv, jer ‘tkogod ostane u ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu…’ (1 Ivanova 4:16) i stoga Moj duh djeluje gdjegod Ja mogu biti, i ovaj sebe izražava tako da vi više uistinu nećete dvojbiti Moje prisustvo.  

AMEN