Činite uvijek samo djela ljubavi, i vaš duhovni uspon je zagarantiran …. ne možete drugačije sazrijevati nego putem ljubavi; dakako da vam Ja mogu priskakati u pomoć Mojim darovima milosti, međutim oni vas uvijek trebaju samo poticati na djela ljubavi, jer iz ljubavi proizlazi sve ostalo; jaka vjera, sveobuhvatno/univerzalno znanje i sila koja može svladati sve, sila koja u Meni ima svoje porijeklo. Da li vam dostavljam Moju Riječ, ili vam putem sudbine stajem na put – kako bi djelovao na vas da Mi se obratite u molitvi -, uvijek je ljubav ta koja treba ispunjavati vaše srce, koja kako naučava Moju Riječ, tako i Mene pokreće na uslišenje vaše molitve, jer tek ljubav vas dovodi do vjere koja vas onda (opet) dovodi do prave molitve.

Vi možete sazrije(va)ti jedino putem ljubavi, i vaš duhovni napredak ovisi jedino o vašoj dobroj volji prema ljubavi, zbog čega sva vaša nastojanja u pravcu toga kako bi vam Ja bio naklonjen, ostaju beskorisna, ako se ne trudite živjeti u ljubavi …. I za to imate priliku svakodnevno i svaki sat …. Trebate dobrotom/ljubaznošću prilaziti ostalim ljudima/bližnjima, trebate se pozabaviti njihovim potrebama/problemima, trebate sa njima suosjećati, pomoći im, tješiti ih i pružati im podršku, ne trebate ravnodušno proći pored problema drugog čovjeka/vašeg bližnjeg …. trebate brinuti o njima duhovno i materijalno, gdje god za to imate priliku/mogućnost. Ljubazna riječ, blag pogled, već sitna pomoć, donose (vam) ljubav bližnjeg; one spriječavaju potpuno hlađenje (otvrdnjivanje) ljubavi, jer ljubav treba njegovati kao biljku, kako ne bi uvenula ….

Ljubav je sve, i ako ljubav među ljudima nestane, za vas više nema spasa. Zbog toga pokušavajte svugdje upaliti iskricu ljubavi, dajte puno ljubavi (akcija), kako bi došlo do ljubavne re-akcije, jer jedino tada Moje kraljevstvo može doći i na ovaj svijet (Matej 6:10), jer Moje je kraljevstvo tamo gdje je ljubav, jer Ja samo tamo mogu boraviti, jer Ja sam u Svom kraljevstvu kada Mogu ući u vaša srca, koja su se oblikovala u ljubav(i). Ljubav je to što je Božansko u čovjeku, što vam isto tako i garantira usavršavanje/savršenstvo, jer tko je u ljubavi, on je i u istini, u najpotpunijoj spoznaji, on je u svjetlu. Nema drugog puta usavršavanja (= puta ka savršenstvu) do puta ljubavi …. Jer jedino putem ljubavi nalazite vezu/spoj sa Mnom, i isto tako i vječnu sreću. Živite li u ljubavi, i vaš zemaljski život će (vam) biti lak, jer tada dobijate snagu od/iz Mene, i sve ćete moći savladati, nalazite se u nepokolebljivoj vjeri u Mene, i uz pomoć te vjere, moći ćete prevazići svaku nevolju/problem; živite li u ljubavi, neprestano ste spojeni sa Mnom, i sve što tada želite, ostvarujete sa Mnom i iz Moje sile.

AMEN