Postanite poput male dječice (Matej 18:3), onda ćete Me biti sposobni ljubiti kao što dijete ljubi njegova Oca. Ne suprotstavljajte/protivite se Mojoj volji nego Mi dopustite da vas vodim; primite Moju Očinsku ruku i slijedite Me bez otpora i sa potpunim povjerenjem da ću vas voditi ispravno. U tom slučaju biti ćete odriješeni sve odgovornosti, jer Otac neće pozvati na odgovornost Njegovo dijete ako Mu ono uvijek ostane blizu i, sa dječjom poslušnošću, prihvati Očevu volju. Onda ću se Ja brinuti za Moju djecu sa većom od najveće Ljubavi, Ja ću ih privući ka Svome srcu i više ih nikada neću pustiti od Sebe, jer onda će Oni biti Moji Vlastiti zauvijek. Ja ne tražim ništa drugo osim njihovu Ljubav, i ako Me smatrate za vašeg Oca, ako se osjećate kao Moja djeca, Ljubav će doista biti potpaljena u vama i vi ćete željeti pripadati Meni i tako također ispuniti Moju volju. Dijete zna kako će pronaći potrebnu zaštitu kod njegova Oca, ono zna kako će biti čuvano i opskrbljeno sa svime što potrebuje, jer Očeva Ljubav neće ostaviti njegovo dijete u nevolji, i budući dijete zna kako je ljubljeno od strane Njega ono će Ga Ljubiti zauzvrat… To je zašto Ja želim da Me prepoznate kao vašeg Oca, budući Ja žudim za vašom Ljubavlju i želim vas pridobiti k Sebi. Vi ste Mi pripadali još od početka, ipak jedino kada sebe izručite Meni ćete vi biti u Istini Moja djeca, inače ćete samo biti Moje žive tvorevine, vi ste zasigurno proizašli iz Mene ali vi niste ujedinjeni sa Mnom u Ljubavi. Jedino Ljubav će vas okrenuti u Moju djecu kojoj Ja želim biti stvarni Otac… Jedino Ljubav spram Mene će uspostaviti ispravan odnos i ova Ljubav je ono što želim privući već jedno beskonačno dugo vrijeme. Dijete koje Me ljubi sa svim njegovim srcem će pronaći apsolutno blaženstvo na Mojem Očevom srcu, jer ovo kuca u gorljivoj Ljubavi za ovo dijete i svatko tko posjeduje Moju Ljubav je sretan iznad svake mjere, čak ako to/ju tijelo još ne osjeća dok ono i dalje živi na Zemlji. Unatoč tome, duša osjeća snagu Moje Ljubavi i, u neprestanoj čežnji, okreće se ka Meni. Ona stremi spram Mene i žudi za Mojom Riječju… Jer Ljubav traži sjedinjenje, i pošto Me zemaljsko dijete ne može vidjeti, ono Me želi čuti i prema tome pomno sluša Moju Riječ koja odjekuje u njegovu srcu. I Ja ću govoriti Riječi Ljubavi i utjehe Mojem djetetu, Riječi snage i milosti… Ja ću mu dati ono za čim žudi, svjetlo i snagu… tako da će ono rasti snažno i njegova će Ljubav buknuti u blistavi plamen. Onda ću se Ja njemu približiti i povući ga ka Sebi… Ja ću ga podići iz carstva tame u kraljevstvo svjetla čim ono ne žudi više za ničime drugime na Zemlji osim za Mojom Ljubavi… onda će ono biti spremno za duhovno kraljevstvo, jer ako ono ima Ljubav, ono će postati poput Mene i više se nikada ne mora rastati od Mene, budući će biti ujedinjeno sa Mnom za svu vječnost budući će ono zapaliti njegovu Ljubav spram Mene u njegovu srcu. I zato se vi trebate spram Mene odnositi kao djeca, onda ćete također biti sposobni ljubiti Me poput djece i žudjeti Me sa svim vašim srcem, i onda će Moja Očinska Ljubav pripadati vama i vi ćete biti blaženo sretni.

AMEN