Nemojte podbaciti apelirati za Moj blagoslov u svemu što započinjete, jer na taj način vi demonstrirate da ste odabrali Mene za svoga vođu, da ne želite napraviti ništa bez Mene, da vi tako želite biti u kontaktu sa Mnom… I to vam osigurava Moj blagoslov i Moje vodstvo gdjegod išli… I vjerujte kako se ne trebate bojati nikakvih nesreća/zapreka/smetnji ako ste najprije apelirali za Moj blagoslov, da će vas taj zahtjev doista zaštititi od neuspjeha… jer čak ono što vi moguće smatrate neuspjehom će onda, u istini, jedino biti od koristi vašoj duši (Rimljanima 8:28). Vi trebate jedino uvijek misliti o Meni, to je sve što očekujem od vas; ali vi Me često isključujete iz vaših misli, i onda uvijek riskirate da će se Moj neprijatelj (Sotona) umiješati/ušuljati/nametnuti i nepovoljno utjecati na vas.Želim vas upozoriti na ovo, inače vi puno više otežavate vaš zemaljski put, jer možete imati puno lakši život ako Ja jesam i ostanem vaš stalni pratioc… I opet i iznova morate zatražiti Moju asistenciju, jer veza sa Mnom je nužna kako bi bili zaštićeni od Mojeg neprijatelja koji vas neće prestati gnjaviti. On ima puno snage tijekom posljednjih dana prije kraja koju jedino vi možete umanjiti, jer vaša volja i misli kada su okrenuti ka Meni su supstancijalni štit u borbi protiv njega, to je najbolje oružje koje možete iskoristiti da bi mu se suprotstavili, pošto ćete vi onda Mene pozvati k sebi, od Koga on bježi i time i vas oslobađa.

On uzrokuje puno zbrke čak i među Mojim Vlastitima, pošto će svakoga tko Mi pripada staviti pod ekstremno veliki pritisak tako što će se uguravati među ljude i okretati ih jedne protiv drugih. I onda vi jedino trebate stupiti u kontakt sa Mnom i on će vas osloboditi. Jer vi i vaša volja ste odlučujući činbenici s obzirom na to da li će vas on zaposjednuti. To je razlog zašto ga se vi ne trebate plašiti, budući je on potpuno bespomoćan ako je vaša volja aplicirana Meni a vi na taj način sebe predajete Meni sa potpunom sigurnošću/povjerenjem i apelirate Mi za Moju zaštitu. Ali on ima veliku moć nad vama ako hodate sami, bez Mene i Moje (pr)osvjetljavajućeg vodstva. Onda on može biti učinkovit u njegovom području, a on to čini u doista sotonskom stilu.

To je zašto vam nastavljam govoriti, ne započinjite ništa bez da ste najprije apelirali za Moj blagoslov, i na taj način Mi dokazali vašu odlučnost da budete povezani sa Mnom, i doista ćete završiti vaš svakodnevni rad sa Mojim blagoslovom, on će biti uspješan, tijekom cijelog dana ćete biti spokojni/prisebni i iznutra mirni, vi više nećete biti meta za njega, jer Ja ću hodati pored vas, i on će od Mene pobjeći, on ne može podnijeti blistavo zračenje Mojeg svjela koje vas sada okružuje.

AMEN