Ljubav omogućava čovjeku da podnese kakvu god žrtvu, i time bi vaša Ljubav trebala biti takva da ćete rado i radosno dati sve ako će to pomoći vašem bližnjemu. Žrtvena Ljubav je neizrecivo korisna; i za vaše duše baš kao i za dušu vašeg bližnjega koji pri tom također uči ljubiti, jer Ljubav koja ga dodiruje će također zapaliti u-njemu-boraveću iskru Ljubavi, koja se može razviti u plamen. Čovjekovo djelo mora biti nadahnuto od strane Ljubavi, jedino onda će to biti istinska Ljubav koja ne izražava sebe jedino u riječima i osjećajima nego također i u aktivnoj brizi. Blaženstvo ostvarivanja dobrostivog djela koje pomaže bližnjem ljudskom biću čini da se osoba osjeća vrlo sretnom… Time je Ljubav sama po sebi već nagrađujuća, budući je prijatna i neprestano potiče nove akcije Ljubavi. Ljubav koja je voljna podnijeti žrtve ne uzima sebe u obzir; čovjek daje što posjeduje bez razmišljanja ako to donosi dobrobiti nekome drugome, on daje drugima i sretan je da može pomoći njegovu bližnjem ljudskom biću… Jedino ova vrsta Ljubavi će rezultirati u zrelosti njegove duše, što je njegov cilj na Zemlji, je ona će učiniti njegovo srce prijemčivim za Samu Božansku Ljubav, Koja potrebuje tako pripremljenu dušu kao prebivalište kako bi ostala i radila u osobi. Kroz ovu Ljubav, ljudsko biće privlači Boga, Koji je Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), blizu k njemu, i on neće nikada biti bez Ljubavi budući će Božanska Ljubav ispuniti njegovo srce i njegova će se cijela priroda promijeniti u Ljubav… On će sebe prilagoditi Bogu; on će naći sjedinjenje sa Njime već na Zemlji, što je svrha i cilj njegova života na Zemlji (Ivan 17:21-23)… Svatko tko podnosi žrtvu iz Ljubavi spram njegova bližnjega odustaje od vrlo malo toga u zamjenu za toliko puno više… Sve dok je on i dalje naklonjen zemaljskim vlasništvima, sve dok potrošne robe svijeta njemu znače sve, on će biti nesposoban za ikakvo blago-naklono djelo, jer njegova sebična ljubav će biti prevelika i spriječit će ga od davanja za dobrobit njegova bližnjega. Jedino će ga Ljubav nagnati to učiniti, Ljubav spram njegova bližnjeg ljudskog bića će učiniti da mu njegova vlasništva izgledaju bezvrijedna, on će jedino pokušati pomoći i više neće računati koje prednosti bi stekao iz njegova bogatstva, on će dati rado i radosno budući će biti motiviran to napraviti od strane Ljubavi… Ali svatko bez Ljubavi nije sposoban razdvojiti se od vlasništava svijeta, niti će on ikada doživjeti čistu radost, on neće upoznati sreću koju dobrodušna aktivnost potiče u osobi… I kako bi pomogao tim ljudima, kako bi ih podučio akcije Ljubavi, Bog dozvoljava nedaći da nadođe na Zemlju… grube uvjete, koji bi trebali ohrabriti svaku osobu da prakticira Ljubav; jednu nedaću koja naumljava zapaliti iskru Ljubavi u svakoj osobi kako bi djelovala sa Ljubavlju. Jednom kada je on osjetio sreću dobrodušne aktivnosti, njegovo srce neće više biti tako otvrdnuto. Otud vi ljudi trebate prakticirati Ljubav, vi bi trebali dati što vam je milo i vrijedno ako time možete umanjiti nedaću ljudi… vi ne bi trebali dugo razmišljati u svezi toga da li će to biti vama na prednost ili na gubitak; vi bi trebali biti nagnani ljubavlju u vašem srcu, a ova ne zastaje i razmišlja (Matej 6:3)… Ona podnose žrtve i radosno daje što posjeduje, ona jedino želi pomoći i olakšati sudbinu bližnjeg bića… I ako možete podnijeti žrtve, vi nećete postati siromašniji nego ćete steći više bogatstava, jer Božja snaga Ljubavi će teći ka vama, koja premašuje vrijednost svih zemaljskih vlasništava… Vi ćete žrtvovati zemaljska dobra i zamjeniti ih za duhovna vlasništva, i ova vlasništva će biti vaša za zadržati, ona vam ne mogu biti oduzeta, čak ako napustite Zemlju i odete u duhovno kraljevstvo… Svaka žrtva koju ste napravili iz Ljubavi za vaša bližnja ljudska bića će povećati vaša vječna vlasništva (Matej 6:19-21). Iz ovog razloga vi trebate provesti vaš život na Zemlji uz neprestane akcije Ljubavi, vi trebate služiti i dati drugima, ponuditi pomoć i savjet onima koji su i dalje slabi i potrebuju fizičku i duhovnu pomoć. Vi trebate podnijeti žrtve kako bi također probudili Ljubav u vašem bližnjem ljudskom biću… tako da ćete ispuniti vašu misiju na Zemlji. AMEN